وب سرویس‌ اقتصاد کشورها

جامع ترین بانک داده‌ از اقتصاد کشورها و شاخص های اقتصادی همراه با پیش بینی

وب سرویس‌های اقتصاد کشورها

جامع ترین بانک داده‌ از اقتصاد کشورها و شاخص های اقتصادی همراه با پیش بینی
شاخص‌های اقتصادی
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی شاخص‌های اقتصادی
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
اقتصاد کشورها
۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی اقتصاد کشورها
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی بازار اوراق قرضه
۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی بازار کالاها
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی بازارهای ارزی
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده
پیش بینی بازارهای سهام
۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مشاهده